Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Zarządzenie - konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 147/2015
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2016

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/22014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  poz. 1933) zarządzam, co następuje:

§ 1

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu miasta Kętrzyna na 2016r.

Na podstawie §  6 ust.2 i  § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/2014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz.1933) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących części wydatków  z budżetu miasta na rok 2016, zwanych dalej „Kętrzyńskim Budżetem Obywatelskim 2016”.
 2. Celem konsultacji jest przedstawienie pomysłów mieszkańców na realizację zadań  finansowanych z  Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.
 3. Przedmiotem konsultacji są propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
 1. budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, 
 2. poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Kętrzyna,  który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia
 2. Kwota Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 3. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 4. Konsultacje trwają od 22 czerwca 2015r. do 19 października 2015r. i obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie głosowania mają ukończone 16 lat.
 5. Szczegółowe zasady Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określone zostały w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego-Biura Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w zakresie udostępnienia danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman