HomeDokumentyZarządzenie
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Zarządzenie - konsultacje społeczne 2017

Zarządzenie Nr 117/2016
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016r.


w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu miasta Kętrzyna na 2017r.


Na podstawie § 6 ust.2 i § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/2014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz.1933) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących części wydatków z budżetu miasta na rok 2017, zwanych dalej „Kętrzyńskim Budżetem Obywatelskim 2017”.
2.Celem konsultacji jest przedstawienie pomysłów mieszkańców na realizację zadań finansowanych z Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.
3.Przedmiotem konsultacji są propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
1) budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,
2) poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
4.Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia
5.Kwota Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
6.Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
7.Konsultacje trwają od 13 czerwca 2016r. do 14 października 2016r. i obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie głosowania mają ukończone 16 lat.
8.Szczegółowe zasady Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 określone zostały
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie udostępnienia danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top