Home
Error
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP: :write: Unable to use passive mode

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

pdfPOBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA
KĘTRZYŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

O Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim 2017

O Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim 2017

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje, że ruszyła IV edycja Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego i serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania projektów obywatelskich.

 1. Kwota z budżetu Miasta Kętrzyna na budżet obywatelski wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 2. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
 • budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,
 • poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

3. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

4. Do zgłaszania projektów uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie wypełniania wniosku mają ukończone 16 lat i wniosek ten uzyskał poparcie co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia.
5. Udostępnienie druków:

 • na stronie internetowej
 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.

Termin i miejsce zgłaszania projektów - od 13 czerwca 2016r. do 1 sierpnia 2016r. - w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej: wypełniony w prawidłowy sposób formularz wraz z listą poparcia (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: budzet@miastoketrzyn.pl.
Szczegóły dotyczące kolejnych etapów Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego będą systematycznie publikowane na stronie.

Jak złożyć projekt

Jako mieszkaniec wiesz najlepiej czego potrzeba Twojej okolicy i miastu. Może trzeba wyremontować chodnik na jednej z ulic, stworzyć nowe tereny zielone albo nowy plac zabaw? Być może trzeba rozbudować ofertę spędzania wolnego czasu ? Wymyśl i złóż projekt… to się opłaca!

Jak złożyć projekt?

To bardzo proste – projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Kętrzyna, którzy mają ukończone 16 lat. Wypełniając formularz zgłoszeniowy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna.  Zgłaszanie pomysłów na wypełnionych formularzach  (wraz z listą poparcia) trwa do 1 sierpnia 2016 do godziny 23.59. Jest więc dużo czasu, by dobrze przygotować swój pomysł.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:

 1. budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, 
 2. poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Jak przygotować formularz wniosku?

Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz pobrać TUTAJ. Otrzymasz go również w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta, ul.Wojska Polskiego

Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach miejskich, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać pod nr tel. 89 752-05-45

3. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:

 • opisać w kilku zdaniach cel projektu,
 • opisać co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji projektu,
 • uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców,

4. Zgłaszający propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty 300.000,00 zł. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.

5. Nie zapomnij podać danych do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).

 

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?

Gotowy formularz wyślij:

 • elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów)
  na adres: budzet@miastoketrzyn.pl
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn 
 • złóż osobiście w Urzędzie Miasta Kętrzyn w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Przykładowe Szacunkowe Koszty

Przykładowe, szacunkowe koszty dotyczące infrastruktury,
oświetlenia, zieleni i małej architektury

 

remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

200 zł                

budowa, remont, wymiana nawierzchni 1m² chodnika

150 zł

ustawienie 1 stojaka rowerowego

600 zł 

budowa 1 miejsca parkingowego

2.500 zł 

zakup progu zwalniającego

200 zł/mb 

budowa schodów

150-250 zł/stopień 

budowa 1 mb ścieżki rowerowej

400 zł 

montaż lustra drogowego wraz ze słupkiem

800 zł 

zakup 1 tablicy z nazwą ulicy

200 zł 

instalacja 1 tablicy informacyjnej 

400 zł/st. 

zakup znaku drogowego wraz ze słupkiem

250 zł/szt

ustawienie latarni parkowej                                                   

5.000 zł              

ustawienie latarni ulicznej

7.000 zł 

założenie trawnika

6-17 zł/m2

wykonanie 1m² obsiania trawą                                                            

15 zł/m2                                         

zakup ławki + montaż

400 zł

zakup kosza na śmieci + montaż                                   

300 zł 

wyłożenie placu zabaw poliuretanem

400-500 zł/m2

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top