Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego

Zasady 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2016
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 25.05.2016r.

ZASADY KĘTRZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kętrzyna określane są jako „Kętrzyński Budżet Obywatelski”.

2. Kwota z budżetu Miasta Kętrzyna, której dotyczy Kętrzyński Budżet Obywatelski, wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

3. Ze środków Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:

1) budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,

2) poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

4. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).


§ 2.

Zgłaszanie projektów

1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

2. Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu, zawierającym listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

3. Formularz zgłaszania projektów udostępniony jest:

1) na stronie internetowej www.budzetobywatelski.miastoketrzyn.pl;

2) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.


§ 3.

Termin i miejsce zgłaszania projektów

1. Wypełnione formularze wraz z listą poparcia należy składać w terminie od

13 czerwca 2016r. do 01 sierpnia 2016r. - w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej: wypełniony w prawidłowy sposób formularz (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Formularz uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są czytelnie wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

4. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia na dokonanie korekty, w przeciwnym razie wniosek pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia.

5. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa (lub więcej) projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kętrzyna niezwłocznie organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden.


§ 4.

Ocena formalno-prawna i weryfikacja projektów

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań.

2. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przekazuje formularze do właściwych ze względu na rodzaj zadania wydziałów i jednostek miejskich w celu przeprowadzenia analizy zadań i dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzu.

3. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1) których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 1 ust. 4 niniejszych zasad;

2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

4. Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji projektów zgłoszonych do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.

5. Wydziały Urzędu Miasta Kętrzyn i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn przekazują pisemne rekomendacje wszystkich projektów, z wyłączeniem projektów, które nie spełniają kryteriów do Zespołu Opiniującego, powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta.

6. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej (radni wytypowani z każdej komisji) oraz Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej oraz inni pracownicy Urzędu Miasta, w zależności od potrzeb.

7. Zespół Opiniujący dokonuje wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

8. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji, krótką charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania przeprowadzoną przez jednostkę opiniującą oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

9. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

10. Lista zawiera co najmniej nazwę zadania, krótki opis, w tym charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania, szacunkowy koszt realizacji.


§ 5.

Termin głosowania i obliczanie wyników

1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Kętrzyna posiadający czynne prawo wyborcze, zameldowany w Kętrzynie (na stałe lub czasowo), w tym osoby, które ukończyły 16 rok życia.

3. Głosowanie trwa 14 dni – od 26 września 2016r. do 10 października 2016r.

4. Każdy mieszkaniec ma jeden głos.

5. Głosowanie odbywa się poprzez:

1) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;

2) wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3) internetowy system głosowania.

6. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

7. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie zadań, których łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł, z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

8. Na papierowej karcie do głosowania – określonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 - będą podane tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.

9. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak prawidłowo oddać głos oraz formułę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Aby głos mógł być uznany za ważny, musi zostać oddany w terminie, a wartość zaznaczonych zadań nie może przekroczyć łącznie 1.000.000,00 zł.

11. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych poświadczonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

12. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każde z zadań.

13. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Kętrzyński Budżet Obywatelski.

14. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności decyduje Burmistrz Miasta Kętrzyn.

15. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, decyzję o uwzględnieniu zadania w projekcie budżetu Miasta oraz o środkach przeznaczonych na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta Kętrzyna. Burmistrz może w tym przypadku uwzględnić dalsze zadania na liście, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie

a) na stronie internetowej www.budzetobywatelski.miastoketrzyn.pl,

b) w formie komunikatu prasowego.


§ 6.

Realizacja projektów

1. Projekty wybrane w głosowaniu do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną rekomendowane do wpisania do projektu Budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2017.

2. Budżet Miasta Kętrzyna na rok 2017 uchwala Rada Miejska w Kętrzynie.

3. Za realizację wybranych projektów odpowiadają właściwe Wydziały Urzędu Miasta Kętrzyn i jednostki organizacyjne.

4. Realizacja zadań nie może przekroczyć roku budżetowego 2017, z wyjątkiem sytuacji, gdy zadanie z przyczyn obiektywnych np. wynikających z konieczności etapowania zadania, umieszczenia w strefie ochrony konserwatorskiej czy potrzeby dokonania dalszych prac projektowych nie może zostać wykonane w roku 2017. W takim przypadku Burmistrz będzie wnioskował kontynuację tego zadania w budżecie roku następnego.

Oprac. T. Dudzińska

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top