HomeDokumenty
Error
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP: :write: Unable to use passive mode

Dokumenty

Zarządzenie - konsultacje społeczne 2017

Zarządzenie Nr 117/2016
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016r.


w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu miasta Kętrzyna na 2017r.


Na podstawie § 6 ust.2 i § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/2014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz.1933) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących części wydatków z budżetu miasta na rok 2017, zwanych dalej „Kętrzyńskim Budżetem Obywatelskim 2017”.
2.Celem konsultacji jest przedstawienie pomysłów mieszkańców na realizację zadań finansowanych z Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.
3.Przedmiotem konsultacji są propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
1) budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,
2) poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
4.Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia
5.Kwota Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
6.Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
7.Konsultacje trwają od 13 czerwca 2016r. do 14 października 2016r. i obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie głosowania mają ukończone 16 lat.
8.Szczegółowe zasady Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 określone zostały
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie udostępnienia danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman

Zasady 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2016
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 25.05.2016r.

ZASADY KĘTRZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kętrzyna określane są jako „Kętrzyński Budżet Obywatelski”.

2. Kwota z budżetu Miasta Kętrzyna, której dotyczy Kętrzyński Budżet Obywatelski, wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

3. Ze środków Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:

1) budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej,

2) poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

4. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).


§ 2.

Zgłaszanie projektów

1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

2. Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu, zawierającym listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

3. Formularz zgłaszania projektów udostępniony jest:

1) na stronie internetowej www.budzetobywatelski.miastoketrzyn.pl;

2) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.


§ 3.

Termin i miejsce zgłaszania projektów

1. Wypełnione formularze wraz z listą poparcia należy składać w terminie od

13 czerwca 2016r. do 01 sierpnia 2016r. - w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej: wypełniony w prawidłowy sposób formularz (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: budzet@miastoketrzyn.pl.

2. Formularz uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są czytelnie wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

4. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia na dokonanie korekty, w przeciwnym razie wniosek pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia.

5. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa (lub więcej) projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kętrzyna niezwłocznie organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden.


§ 4.

Ocena formalno-prawna i weryfikacja projektów

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań.

2. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przekazuje formularze do właściwych ze względu na rodzaj zadania wydziałów i jednostek miejskich w celu przeprowadzenia analizy zadań i dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzu.

3. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1) których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 1 ust. 4 niniejszych zasad;

2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

4. Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji projektów zgłoszonych do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.

5. Wydziały Urzędu Miasta Kętrzyn i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn przekazują pisemne rekomendacje wszystkich projektów, z wyłączeniem projektów, które nie spełniają kryteriów do Zespołu Opiniującego, powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta.

6. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej (radni wytypowani z każdej komisji) oraz Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej oraz inni pracownicy Urzędu Miasta, w zależności od potrzeb.

7. Zespół Opiniujący dokonuje wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

8. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji, krótką charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania przeprowadzoną przez jednostkę opiniującą oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

9. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

10. Lista zawiera co najmniej nazwę zadania, krótki opis, w tym charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania, szacunkowy koszt realizacji.


§ 5.

Termin głosowania i obliczanie wyników

1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Kętrzyna posiadający czynne prawo wyborcze, zameldowany w Kętrzynie (na stałe lub czasowo), w tym osoby, które ukończyły 16 rok życia.

3. Głosowanie trwa 14 dni – od 26 września 2016r. do 10 października 2016r.

4. Każdy mieszkaniec ma jeden głos.

5. Głosowanie odbywa się poprzez:

1) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;

2) wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub elektronicznie na adres: budzet@miastoketrzyn.pl.

3) internetowy system głosowania.

6. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

7. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie zadań, których łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł, z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

8. Na papierowej karcie do głosowania – określonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 - będą podane tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.

9. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak prawidłowo oddać głos oraz formułę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Aby głos mógł być uznany za ważny, musi zostać oddany w terminie, a wartość zaznaczonych zadań nie może przekroczyć łącznie 1.000.000,00 zł.

11. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych poświadczonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

12. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każde z zadań.

13. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Kętrzyński Budżet Obywatelski.

14. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności decyduje Burmistrz Miasta Kętrzyn.

15. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, decyzję o uwzględnieniu zadania w projekcie budżetu Miasta oraz o środkach przeznaczonych na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta Kętrzyna. Burmistrz może w tym przypadku uwzględnić dalsze zadania na liście, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

16. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie

a) na stronie internetowej www.budzetobywatelski.miastoketrzyn.pl,

b) w formie komunikatu prasowego.


§ 6.

Realizacja projektów

1. Projekty wybrane w głosowaniu do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną rekomendowane do wpisania do projektu Budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2017.

2. Budżet Miasta Kętrzyna na rok 2017 uchwala Rada Miejska w Kętrzynie.

3. Za realizację wybranych projektów odpowiadają właściwe Wydziały Urzędu Miasta Kętrzyn i jednostki organizacyjne.

4. Realizacja zadań nie może przekroczyć roku budżetowego 2017, z wyjątkiem sytuacji, gdy zadanie z przyczyn obiektywnych np. wynikających z konieczności etapowania zadania, umieszczenia w strefie ochrony konserwatorskiej czy potrzeby dokonania dalszych prac projektowych nie może zostać wykonane w roku 2017. W takim przypadku Burmistrz będzie wnioskował kontynuację tego zadania w budżecie roku następnego.

Oprac. T. Dudzińska

Zarządzenie - konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 147/2015
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2016

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/22014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  poz. 1933) zarządzam, co następuje:

§ 1

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Kętrzyna konsultacji społecznych w sprawie budżetu miasta Kętrzyna na 2016r.

Na podstawie §  6 ust.2 i  § 8 pkt 1 uchwały Nr LXIV/403/2014 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Kętrzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz.1933) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących części wydatków  z budżetu miasta na rok 2016, zwanych dalej „Kętrzyńskim Budżetem Obywatelskim 2016”.
 2. Celem konsultacji jest przedstawienie pomysłów mieszkańców na realizację zadań  finansowanych z  Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.
 3. Przedmiotem konsultacji są propozycje mieszczące się w ramach zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
 1. budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, 
 2. poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Kętrzyna,  który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia
 2. Kwota Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 3. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 4. Konsultacje trwają od 22 czerwca 2015r. do 19 października 2015r. i obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Kętrzyna, którzy w momencie głosowania mają ukończone 16 lat.
 5. Szczegółowe zasady Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określone zostały w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego-Biura Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w zakresie udostępnienia danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman

Zasady

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2015 
Burmistrza Miasta Kętrzyn 
z dnia 18  czerwca 2015r.

ZASADY

KĘTRZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kętrzyna określane są jako „Kętrzyński Budżet Obywatelski”.
 2. Kwota z budżetu Miasta Kętrzyna, której dotyczy Kętrzyński Budżet Obywatelski, wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 3. Ze środków Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kętrzyna polegające na:
  1. budowie, modernizacji lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, 
  2. poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.
   1. Koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
   2. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kętrzyna,  który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
   3. Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu, którego treść stanowi załącznik nr 1. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli 16 rok życia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
   4. Formularz zgłaszania projektów udostępniony  jest:
    1. na stronie internetowej
    2. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.
 4. Wypełnione formularze wraz z listą poparcia należy składać w terminie od
  22 czerwca 2015r. do 31 lipca 2015r. -  w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej:  wypełniony w prawidłowy sposób formularz wraz z listą poparcia    (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: budzet@miastoketrzyn.pl.
 5. Formularz uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są czytelnie wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.
 6. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji  osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.
 7. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia na dokonanie korekty, w przeciwnym razie wniosek pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia.
 8. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa (lub więcej) projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kętrzyna niezwłocznie organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. 
  1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi rejestr formularzy
   z propozycjami zadań.
  2. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przekazuje formularze do właściwych ze względu na rodzaj zadania wydziałów i jednostek miejskich w celu przeprowadzenia analizy zadań i dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzu.
  3. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
   1. których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 4 ust. 2 niniejszych zasad;
   2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
   3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
   4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
   5. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
   6. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
   7. Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji projektów zgłoszonych do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.
   8. Wydziały i jednostki miejskie przekazują pisemne rekomendacje wszystkich projektów, z wyłączeniem projektów, które nie spełniają kryteriów do Zespołu Opiniującego, powołanego zarządzeniem Burmistrza Miasta, w skład którego wchodzą:
   9. trzech radnych Rady Miejskiej wytypowanych z każdej komisji rady;
   10. Skarbnik Miasta;
   11. Sekretarz Miasta;
   12. Naczelnik Wydziału Inwestycji;
   13. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.
   14. Zespół Opiniujący dokonuje wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.
   15. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji, krótką charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania przeprowadzoną przez jednostkę opiniującą oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.
   16. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.
   17. Lista zawiera co najmniej nazwę zadania, krótki opis, w tym charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania, szacunkowy koszt realizacji.
 9. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
 10. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Kętrzyna posiadający czynne prawo wyborcze, zameldowany w Kętrzynie (na stałe lub czasowo), w tym osoby, które ukończyły 16 rok życia, oraz osoby uczące się w Kętrzynie na podstawie numeru legitymacji szkolnej.
 11. Głosowanie trwa 14 dni – od 5 października 2015r. do 19 października 2015r.
 12. Głosowanie odbywa się poprzez:
 13. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni przed datą głosowania.
 14. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie projektów, których łączna wartość nie może przekroczyć  1.000.000,00 zł, z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.
 15. Na papierowej karcie do głosowania – określonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 -  będą podane tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
 16. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak prawidłowo oddać głos oraz formułę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 17. Aby głos mógł być uznany za ważny, musi zostać oddany w terminie, a wartość zaznaczonych zadań nie może przekroczyć łącznie 1.000.000,00 zł.
  1. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych poświadczonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów (zadań).
  3. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Kętrzyński Budżet Obywatelski.
  4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności decyduje Burmistrz.
  5. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, decyzję o uwzględnieniu zadania w projekcie budżetu Miasta oraz o środkach przeznaczonych na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta Kętrzyna. Burmistrz może w tym przypadku uwzględnić dalsze zadania na liście, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
  6. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:
   1. na stronie internetowej Miasta Kętrzyna,
   2. w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim radnym Miasta Kętrzyna,
   3. w formie komunikatu prasowego.
   4. Projekty wybrane w głosowaniu do Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną rekomendowane do wpisania do projektu Budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2016.
   5. Budżet Miasta Kętrzyna na rok 2016 uchwala Rada Miejska w Kętrzynie.
   6. Za realizację wybranych projektów odpowiadają poszczególne wydziały/jednostki Urzędu Miasta Kętrzyn.
   7. Realizacja zadań nie może przekroczyć roku budżetowego 2016, z wyjątkiem sytuacji, gdy zadanie z przyczyn obiektywnych np. wynikających z konieczności etapowania zadania, czy potrzeby dokonania dalszych prac projektowych nie może zostać wykonane w roku 2016. W takim przypadku Burmistrz będzie wnioskował kontynuację tego zadania w budżecie roku następnego.

§2. Zgłaszanie projektów

§3. Termin i miejsce zgłaszania projektów

§4. Ocena formalno-prawna i weryfikacja projektów

§5. Termin głosowania i obliczanie wyników

a) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach do głosowania, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę.

b) wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,  11-400 Kętrzyn,

c) drogą elektroniczną na adres: budzet@miastoketrzyn.pl

§6. Realizacja projektów

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego 2017

 do 13 czerwca do 1 sierpnia 2016r.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań
do budżetu na rok 2017

sierpień/wrzesień 2016r.

Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania
przez Zespół Opiniujący

od 26 września do 10 października 2016r.

Głosowanie nad propozycjami

do 15 listopada 2016r.

Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta

Opiniowanie projektów

Wykaz biur i wydziałów do opiniowania projektów*

Biuro/Wydział

Potwierdzenie

Biuro Funduszy Zewnętrznych

 

Wydział Finansowy

 

Wydziału Inwestycji

 

Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kętrzyńskie Centrum Kultury

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Biblioteka Miejska im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” spółka
z o.o.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” spółka z o.o.

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

 

Kętrzyńskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

Straż Miejska Miasta Kętrzyna

 

* Powyższa lista ma charakter poglądowy i może ulec poszerzeniu lub zawężeniu w zależności od rodzaju zgłaszanych projektów.

Wzór ankiety do głosowania

karta2017

Czym jest budżet obywatelski ?

Jest doskonałym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 

glos
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności– jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władzi mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu- jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Go to top